Sdružení Občan

17.01.2012 Jaký vývoj očekáváte od našeho zdravotnictví ...

Jaký vývoj očekáváte od našeho zdravotnictví a které právě probíhající změny jej podle Vás nejvíce ovlivní?
Odpověď na novoroční anketní otázku ZdN
Zdravotnictví je svojí podstatou velmi konzervativní systém a setrvačnost je hlavní silou promlouvající do jeho vývoje. Je důstojným korábem, který pomalu reaguje na změnu otáček lodního šroubu a nastavení kormidla. Nepřízeň počasí znepříjemňuje pobyt na palubě, ale kurz lodi a život v podpalubí ovlivní, až když trvá příliš dlouho. Pro zdravotníky je to současně dobrá, ale i špatná zpráva. Dobrá v tom, že přes očekávanou nestabilitu našeho hospodářského prostoru v roce 2012 a probíhající ekonomickou recesi, dolehne případné naplnění některého z katastrofických scénářů na zdravotnictví méně a později, než tomu bude jinde. Druhou stranou stejné mince je fakt, že adaptace zdravotnictví na vývoj prostředí je zdlouhavá a i rychlá a správná reakce na kapitánském můstku se projeví až s časovým odstupem.

Jisté je, že v roce 2012 bude zdravotnictví pod silným ekonomickým tlakem. Na příjmové straně lze očekávat jen minimální růst příjmů veřejného zdravotního pojištění důsledkem stagnace mezd a nízkého či nulového růstu hrubého domácího produktu v kombinaci s neutěšeným stavem státní kasy. Prosakující informace o anekdotických případech neúčelného vynakládání veřejných prostředků ve zdravotnictví nemotivují strážce státních financí k navýšení platby státu do systému, i když by se pro to pár dobrých důvodů našlo. Na výdajové straně zatíží misku vah zvýšení základní sazby DPH z 10% na 14%, prorostou platy nemocničních lékařů a dál bude působit tlak nových technologií a poptávka po zvyšování kvality a výsledků zdravotní péče. Zájem na zvyšování efektivity zdravotnictví bude v právě vylíhlém roce nebývale vysoký a můžeme očekávat celkem pochopitelnou snahu získat z každé vložené koruny co největší užitek.

V lůžkové péči je rok 2012 přípravou na „velký třesk“ v roce 2013. Úhrada postavená na DRG, byť zatím s nasazeným náhubkem, pomůže identifikovat neperspektivní kapacity a možnosti navýšit průchodnost pracovišť perspektivních. Zvýšení regulačního poplatku za den pobytu v nemocnici má synergické působení s DRG motivací ke zkracování ošetřovací doby a současně zmenšuje ekonomickou hradbu mezi zdravotním a sociálním světem. Vypovězení všech smluv mezi pojišťovnami a nemocnicemi k začátku roku 2013 umožňuje pojišťovnám a vlastníkům či provozovatelům nemocnic zkorigovat status quo. Pojišťovny dostávají povinnost a příležitost nasmlouvat objem a především strukturu péče, která odpovídá potřebám jejich pojištěnců. Pro nemocnice je to šance koncentrovat se na poskytování těch služeb, které opravdu umějí a na které mají a budou mít pacienty. Budou muset opustit pole nepotřebných a neperspektivních aktivit, popřípadě si vymyslet zcela nový program. Vyjednávání o budoucí struktuře a podobě zdravotní a sociální ústavní péče, na kterém se budou podílet všichni zúčastnění hráči, pokládám za klíčovou aktivitu roku 2012. Zejména, když se dosažené dohody přetaví ve smluvní ujednání. Pokud to letos dobře odpracujeme, bude mít zdravotnictví v příštích letech o jeden problém méně.

Poněkud ve stínu změn ústavní péči stojí celá škála kroků, které postupným působením přispějí ke zvýšení efektivity a pacientské orientace zdravotnictví. Nabízím pár příkladů za všechny. Připravované úhradové aukce na léčiva mají potenciál výrazně snížit náklady, stejně jako zjednodušení vstupu generik, zkrácení lhůt správního řízení a dokončení revize lékových skupin. Zatím skromná nabídka zdravotních služeb, u kterých si pacient může doplatit na nákladnější variantu léčení, se bude v čase rozšiřovat a tím zvětšovat prostor pro personalizaci poskytované péče. Výhodou zvoleného postupu je právě to otevření prostoru, který může a nemusí být využit dalším vývojem. Redukce počtu přestupních termínů pojištěnců mezi pojišťovnami na jeden vázaný na změnu letopočtu, pochopitelně mimo pojišťovny v potížích, směřuje k posílení odpovědnosti pojišťovny za dostupnost péče. Jednou z dosavadních strategií zdravotních pojišťoven ke snížení nákladů, je nasmlouvání menšího rozsahu nákladné péče, než kolik pojištěnci potřebují. Lékař pak sami přesměrují nákladného pacienta k pojišťovně, která se stará. Jednotný termín umožní lepší kontrolu pojišťoven v dodržování limitů časové a místní dostupnosti péče a do rozhodování pojištěnců vnáší větší míru odpovědnosti při volbě pojišťovny.

Výčet změn, které nás letos čekají, by byl ještě dlouhý, ale většinou se dotýkají jen některých odborností, nebo představují regulace oblastí nových nebo dosud opomíjených. Obecně lze říci, že nás nečeká nic dramatického, jen evoluční ladění stávajícího systému v duchu „mírného pokroku v mezích zákona“ a možné utažení opasku. Snad maximálně o jednu dírku.

MUDr. Pavel Vepřek,
poradce ministra zdravotnictví

Zdravotnické noviny 1/2012
17. 1. 2012
© sdružení Občan