Sdružení Občan

24.10.2012 Dáme HTA zelenou?

S rozvojem medicíny narůstá nejen počet nemocí, se kterými se umíme úspěšně popasovat, ale zvětšuje se i paleta možností, jak řešit jednotlivá onemocnění. Třeba sraženinu v cévě můžeme rozpustit medikamenty, prošťouchnout balonkovým katétrem, chirurgicky vyškrabat nebo přemostit. Navíc chirurg už nemusí být odkázán na starou dobrou ruční práci, ale může se vyzbrojit robotem. Tyto postupy zase mají různé varianty provedení, mohou se různě kombinovat a vyvíjejí se v čase, takže výběr optimálního postupu u konkrétního pacienta není zas tak triviální záležitostí.
K tomu, abychom se dobře rozhodovali, potřebujeme jednotlivé alternativy správně porovnat. No a právě tím se zabývá disciplína zvaná hodnocení zdravotnických technologií se zaužívanou zkratkou HTA (health technology assessment). Jejím obsahem je standardizované hodnocení a posuzování zdravotnických technologií. Hodnocení je prvou fází, ve které se zkoumá účinnost a bezpečnost technologie, počítají se náklady a nákladová efektivita, prognózuje se dopad na veřejné rozpočty a zvažují se organizační, etické, sociální a právní aspekty. Druhou fází je posouzení, kdy jsou výsledky hodnocení komisionálně posouzeny z hlediska veřejného zájmu a zdravotní politiky státu. Během ní se rozhoduje, zda hodnocená a posuzovaná technologie bude zařazena do úhrady z veřejného zdravotního pojištění a za jakých podmínek. Následuje fáze implementační, ve které jsou výstupy posouzení zapracovány do příslušných úhradových mechanismů.

Pro čistotu procesu je podstatné hodnocení s posuzováním vzájemně nemíchat a institucionálně nepropojovat. Prvé je „vědou“, která přináší co nejpřesnější informace, a to druhé „politikou“, která na jejich základě rozhoduje. HTA by mělo být filtrem, který do zdravotnictví pouští jenom účinné a přiměřeně nákladné technologie, a současně nástrojem, který zjednodušuje volbu mezi alternativami a vyřazuje z úhrad ty postupy, které nedostály vloženému očekávání.

Žádný zlatý déšť, podobný tomu, jakým zkropili zdravotnictví Rath s Julínkem v roce 2006, nás nečeká, naopak, nadcházející léta zdravotnickým financím šrouby spíše přitáhnou. Na seznamu kroků, které povedou ke zvýšení efektivity zdravotnictví a tím i zajištění jeho dalšího rozvoje, se HTA umísťuje na slušně bodovaném místě. Ve srovnání s okolními státy jsme sice zaspali, ale zase máme šanci minout slepé uličky a opsat věci již vyzkoušené. Vavříny pionýrů na nás nečekají, ale použitelný nástroj výběru nejvhodnějších technologií je ve zdravotnictví k nezaplacení.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 10/2012
24. 10. 2012
© sdružení Občan