Sdružení Občan

18.05.2011 Standardy a nadstandardy – řešení na dohled?

Jen málo zdravotnických témat může soutěžit se standardy a nadstandardy v míře obehranosti, a s pochopením bychom měli přistupovat k těm, kteří při vyslovení tohoto sousloví končí hovor a prchají z místnosti. O standardech se široce mudruje už od samotných prvopočátků obnoveného pojišťovenského systému, ale přes vynaložené peníze, energii a stohy papíru jsou výsledky pohříchu skrovné. Nebýt příkladu ostatních evropských zemí, bylo by nasnadě pachtění za standardy odpískat, ušetřit ruce popálenin od horkých brambor a věnovat se něčemu méně kontroverznímu.
Zásadním důvodem, proč oslyšet svody rezignace, je faktická potřebnost jasných, kontrolovatelných a veřejně známých standardů pro lepší fungování našeho zdravotnictví. Takové standardy umožní vymahatelnost práv pojištěnců, kontrolu zdravotních pojišťoven, zúžení prostoru pro korupci a přizpůsobení podoby péče požadavkům pacientů. Nastal čas přestat hledat zelené louky na budování nových systémů a konečně začít pracovat s tím, co už máme.

Pokud se shodneme na tom, že standardem je péče poskytovaná občanům bezplatně za podmínek stanovených zákonem, tak standardy už máme popsány ve stávajícím „Sazebníku“ a nadstandardem je vše nad jeho rámec. Problémem je, že nynější podoba Sazebníku je pro odlišení standardu a nadstandardu nepoužitelná. Kalkulační listy jsou nedostupné a jeho nerovnosti, nepřesnosti a neaktuálnosti jsou notoricky známé. Co tedy s tím? Aby se dalo se Sazebníkem vůbec nějak rozumně pracovat, je nutné jej převést do digitální podoby a se zmíněnými nedostatky se popasovat, což se právě na ministerstvu zdravotnictví odehrává. Digitalizovaný a technicky vyspravený Sazebník bude dán do rukou oborově příslušných odborných společností, k věcným korekcím, upřesnění jednotlivých položek a k případným návrhům na doplnění nových výkonů. Druhou stranou, která má co mluvit do změn v Sazebníku, jsou zdravotní pojišťovny se svými daty o frekvencích výkonů a souvisejících nákladech. Konečné slovo patří ministerstvu, které nese odpovědnost za výsledek i jeho politickou průchodnost. Pokud se to letos podaří zvládnout, tak do roku 2012 vstoupí naše zdravotnictví transparentnější, než bylo kdykoli v historii.

Proměna rigidního Sazebníku s nedostupnými střevy v otevřený systém, který bude technicky možné průběžně upravovat a adaptovat na vývoj medicíny, je malou revolucí a zásadní reformou. Jinou kapitolou je, že pro větší konformnost s naší Ústavou může vzniknout potřeba učinit jej součástí zákona a tím jeho budoucím úpravám přistřihnout křídla.

MUDr. Pavel Vepřek
newsletter Občan v síti č. 05/2011
18. 5. 2011
© sdružení Občan